Allmänna villkor

Introduktion köpvillkor

Nedan följer våra villkor. Dessa gäller alltid när du använder vår hemsida eller registrerar dig för den digitala tjänsten Soulwise Yoga. Det innehåller viktig information till dig som användare/köpare. Vi föreslår därför att du läser igenom villkoren noggrant. 

Villkoren gäller vid avtal om tecknande av abonnemang på Bliss Experiences AB (“Soulwise Yoga”), org. nr 559337-0165, digitala tjänst riktad till yogalärare (“tjänsten”). Villkoren reglerar användningen av tjänsten enligt svensk lag (2005:59).

Vi kommer att erkänna avtalet via e-post. Du är ansvarig för att tillhandahålla en korrekt e-postadress när du skapar ditt användarkonto. Om du inte tillhandahåller en korrekt e-postadress så kommer vi inte att kunna erkänna avtalet och aktivera ditt konto.

För att kunna använda tjänsten krävs tillgång till internet samt erforderlig utrustning. För att bli kund till Soulwise Yoga krävs att du är myndig samt äger rätt att ingå avtal för egen räkning. Personer som ej är myndiga, eller är ställda under förvaltarskap, kan endast använda sig av tjänsten genom att vårdnadshavare eller förmyndare tecknar avtalet med Soulwise Yoga. Denne ansvarar då för den omyndiges nyttjande av tjänsten såsom vid eget bruk. 

Beskrivning av tjänsten och användarkonto

Soulwise Yoga tillhandahåller en digital tjänst för yogalärare (“kunden”) där de kan planera sina yogaklasser och även dela med sig kunskap till andra yogalärare.

Innehållet i tjänsten utvecklas och förändras kontinuerligt och Soulwise Yoga förbehåller sig rätten att från tid till annan förändra och revidera utbudet och tillgången för kunden. 

Kvaliteten på kundens användning påverkas även av en rad olika faktorer utanför Soulwise Yogas kontroll; såsom kundens uppkoppling, utrustning, plats, den tillgängliga bandbredden och/eller kundens internetanslutningshastighet. Soulwise Yoga kan därför inte lämna några som helst garantier angående kundens möjlighet till uppkoppling och anslutning till tjänsten, eller den kvalitet på tjänsten som kunden kan tillgodogöra sig.  

Kunden måste registrera sig och skapa ett användarkonto för att få tillgång till tjänsten.

Kundens bruk av tjänsten

Om inget annat anges är abonnemanget och allt innehåll som visas genom tjänsten till för kundens personliga och icke-kommersiella användning. Tjänsten är alltså icke-exklusiv och ej överlåtbar. 

Kunden äger ej rätt att kopiera, fotografera eller filma, arkivera, hämta (förutom genom cachelagring vilket är nödvändigt vid personlig användning), reproducera, distribuera, modifiera, visa, utföra, publicera, licensiera, erbjuda till försäljning eller använda (förutom del som explicit tillåts i Avtalet) innehåll eller information som finns, eller hämtas från eller genom tjänsten, utan skriftligt tillstånd från Soulwise Yoga. 

Det överförs således ingen rättighet, äganderätt eller annan rättighet hänförlig Soulwise Yoga eller dess tjänst. Kunden förbinder sig även till att använda tjänsten i enlighet med alla gällande lagar, regler och förordningar och ej heller i strid med Avtalet eller andra restriktioner. 

Kunden får inte kringgå, ta bort, förändra, försämra eller motverka något av innehållsskydden på tjänsten. Ej heller använda någon robot, spindel, scraper eller andra automatiska sätt att få tillgång till tjänsten; dekompilera, dekonstruera, eller ta isär någon programvara eller andra produkter eller processer som kan nås genom tjänsten eller att föra in någon kod eller produkt för att manipulera innehållet på tjänsten på något sätt eller använda data-mining, datainsamling eller någon annan extraheringsmetod. 

Därutöver förbinder sig kunden till att inte ladda upp, publicera, e-posta eller i övrigt skicka eller överföra något material som är utformat för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten av något datorprogram eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning som förknippas med tjänsten. Detta omfattar alla programvirus eller annan datorkod, filer eller program. Kunden ansvarar även för att kunden vid eventuell kommunikation med Soulwise Yoga, eller andra kunder inom ramen för Soulwise Yogas tjänst, följer tillämplig lag. 

Kunden ska uttrycka sina åsikter respektfullt och inte använda ord eller fraser som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande i forum som kan förknippas med Soulwise Yoga. Kunden ansvarar därtill för att inte använda eller dela innehåll eller kommentarer som sannolikt kan vara olagliga eller utgöra förtal, eller material som innehåller eller uppmanar till brottsligt agerande i någon form. 

Lösenord och kontoåtkomst

Kunden skapar i samband med Avtalets ingående ett konto, vilket ger åtkomst och kontroll till tjänsten via kontot. Kunden ansvarar därefter för sitt konto, med tillhörande lösenord, samt att det inte obehörigen nyttjas. Om kunden glömt bort sitt lösenord kan detta uppdateras via tjänstens login-sida. 

Soulwise Yoga äger rätt att kontrollera användningen av kontot. Kunden är ansvarig dels för att lösenordet inte sprids till, eller används av, annan än kunden, dels för att uppdatera och upprätthålla den information som meddelats Soulwise Yoga och som är kopplat till kontot. 

Det åligger kunden att vara uppmärksam på all kommunikation som begär att kunden ska utlämna information om betalning eller bankkonto, för förebyggande av bedrägeri eller identitetsstöld. Soulwise Yoga informerar även kunden om att Soulwise Yoga inte efterfrågar sådana uppgifter annat än vid Avtalets ingående eller ändring eller förnyelse av betalningsmetod, eller vid direkta köp via Soulwise Yoga; och då genom sin betaltjänstleverantör. 

För kundens egen säkerhet uppmanas därför kunden att försäkra sig om att kunden vid tecknande av abonnemang eller vid köp befinner sig på Soulwise Yogas webbplats. 

Soulwise Yoga förbehåller sig även en oinskränkt rätt att spärra användarkonto när som helst, med eller utan meddelande till kontohavaren, i syfte att skydda Soulwise Yoga och andra kunder vid misstänkta agerande, såsom bedrägeri.

Prövotid, ångerrätt och avtalsvillkor

Soulwise Yoga erbjuder 14 dagars gratis prövotid för tjänsten.

Ångerrätt enligt distansavtalslagen (2005:59) gäller under samma period som prövotiden. Kunden måste meddela uppsägning inom 14 dagar för att behålla ångerrätten. Uppsägning av abonnemanget sker via kundens profilsida inuti tjänsten.

Abonnemanget träder i kraft efter prövotidens utgång och kunden ansvarar för att betala enligt gällande priser och betalningsvillkor.

Påföljder vid fel från Soulwise Yoga

Soulwise Yoga gör sitt bästa för att uppdatera innehållet på hemsidan när så är aktuellt. Trots noggrannheten hos Soulwise Yoga så är det möjligt att innehållet är ofullständigt och/eller felaktigt. Allt material på hemsidan är utan garanti eller anspråk på korrekthet. Materialet kan ändras när som helst utan förvarning. 

Föreligger därmed dröjsmål eller fel från Soulwise Yogas sida (till exempel priser och annan information), kan kunden endast kräva rättelse, primärt i form av avhjälpande av felet på lämpligt sätt; exempelvis fullgörande av Soulwise Yoga åtaganden inom skälig tid. 

Gällande kundens rätt att vid fel eller dröjsmål häva köpet, samt eventuellt skadestånd, hänvisas till samma lag. Kunden äger dock inte rätt till annan ersättning än den som följer enligt applicerbar lagstiftning, med anledning av fel eller hävt köp. 

Kunden äger aldrig rätt att rikta andra krav mot Soulwise Yoga än de som följer av Avtalet eller tillämplig lagstiftning; vid fel eller dröjsmål från Soulwise Yoga sida. Soulwise Yoga och kunden har därutöver särskilt avtalat om att kunden aldrig under några förhållanden äger rätt att rikta anspråk mot Soulwise Yoga för förlust i näringsverksamhet, skadestånd, eller andra indirekta skador som Soulwise Yoga anses orsaka kunden.
Om kunden vill rapportera fel sker detta via Kontaktformuläret på Soulwise Yogas webbsida.

Priser, betalning och betalningsinformation

Priser och betalningsvillkor anges på Soulwise Yogas hemsida.

För att kunden ska kunna ingå Avtal och erhålla ett abonnemang krävs att kunden registrerar en giltig betalningsmetod. Genom att kunden tecknar abonnemang och registrerar och godkänner en betalningsmetod, medger kunden därvid att Soulwise Yoga debiterar den aktuella betalningsmetoden enligt Avtalet och till det vid var tid rådande priset. Detsamma gäller om kunden tecknat abonnemang med Soulwise Yoga genom värdekod, varvid det dock även krävs ordinarie betalningsmetod som komplement i samband med registrering. 

Soulwise Yoga äger vidare rätt att förnya abonnemanget vid slutet av avtalsperioden och debitera kunden automatiskt och i förskott, den kalenderdag som motsvarar den dag då kundens Avtal tecknades. Soulwise Yoga förbehåller sig dock rätten att ändra tidpunkten för debitering. Vid debiteringen, dvs förnyelse av abonnemang, ska varje Avtal juridiskt förnyas som ett Avtal utan kampanjpriser och/eller rabatter.

Ändringar i priser meddelas i förväg, exempelvis via webbsida och/eller e-postutskick, och kunden ansvarar för att hålla sig informerad om eventuella förändringar.

Uppdatering av betalningsmetod, visning av kvitton etc sköts av kunden via en kundportal. Länk till denna finns i kundens profilsida i Soulwise Yoga, under prenumerationsfliken. För att nå denna behöver kunden vara inloggad i Soulwise Yoga.

Uppsägning och avslutning av abonnemang

Kunden måste aktivt säga upp abonnemanget innan det förlängs varje månad, för att undvika debitering av kommande periods abonnemangsavgift. Uppsägning sker i kundens profilsida, under Prenumerationsfliken. För att nå denna behöver kunden vara inloggad i Soulwise Yoga.

Abonnemangsavgiften intjänas även helt av Soulwise Yoga vid betalningstillfället och när betalning skett sker därför ingen återbetalning. Efter ett avslutande av abonnemanget har kunden åtkomst till tjänsten tills slutet av den aktuella debiteringsperioden. 
Om en betalning inte kan dras på grund av att kundens betalningsmetod inte fungerar, äger Soulwise Yoga rätt att omedelbart säga upp Avtalet till upphörande. Soulwise Yoga äger dock, oaktat detta, rätt att begära betalning av kunden, varvid kunden inte endast genom avregistrering av betalningsmetod kan avsluta Avtalet.

Soulwise Yoga förbehåller sig även rätten att avsluta kundens abonnemang vid överträdelse av dessa köpvillkor.

Kunden kan närsomhelst få information om sitt pågående abonnemang genom att logga in i tjänsten och besöka sin profilsida.

Personuppgifter och sekretess

Kunden godkänner och samtycker till att eventuella personuppgifter som lämnas till Soulwise Yoga behandlas av Soulwise Yoga för att kunna fullgöra Avtalet eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Kunden ansvarar för att de uppgifter som lämnats vid registrering är korrekta och att personuppgifter, inklusive e-postadressen, är korrekt. Kunden ansvarar även för att uppdatera sådan information om den ändras. 

Vidare informeras kunden om, samt samtycker till, att personuppgifterna kan komma att användas för marknadsanalyser, för statistiska analyser samt för att kunna utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl Soulwise Yoga samt Soulwise Yogas samarbetspartners.

Soulwise Yoga behandlar kundens personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning.
Kunden samtycker till Soulwise Yogas integritetspolicy.

Ansvarsbegränsning och kundens skyldigheter

Kunden ansvarar för att ha nödvändig utrustning och internetanslutning för att använda tjänsten.

Kunden förklarar sig medveten om, samt godkänner förbehållslöst, att kunden själv ansvarar för hur Soulwise Yogas tjänster och dess innehåll nyttjas samt att kunden är fysiskt och psykiskt lämpad för att använda eller tillämpa innehållet. Detta gäller även kundens kunder (“yogaelever”). 

Soulwise Yoga rekommenderar alltid kunden eller dess yogaelever att först konsultera läkare vid minsta tveksamhet kring kundens egna eller dess yogaelevers förutsättningar att riskfritt använda Soulwise Yogas tjänsts innehåll. Soulwise Yoga friskriver sig vidare från allt ansvar för att bedöma skador och sjukdomar och om de innebär eventuella risker och begränsningar för kunden eller dess yogaelever, jämte för skador eller andra åkommor som uppkommer för kunden eller dess yogaelever i samband med användning av tjänsten. Soulwise Yoga ansvarar heller aldrig för att råd och förslag på yogasekvenser är utformade efter kundens eller dess yogaelevers förutsättningar och tar därför inte heller ansvar för vilket resultat som kan uppnås för kunden eller dess yogaelever. All användning av Soulwise Yogas tjänster sker således på kundens eller dess yogaelevers helt egna risk.

Force majeure

Soulwise Yoga är aldrig ersättningsskyldigt för indirekta skador eller förluster, driftförluster, eller för utebliven vinst, produktionsförluster, förluster till följd av uteblivet eller brutet avtal med tredje part eller liknande. Soulwise Yoga ansvarar inte heller för fel eller avbrott som kan härröras till andra tjänsteleverantörer. 

Soulwise Yoga friskriver sig vidare från ansvar gentemot kunden för utförandet av sina åtaganden enligt Avtalet vid allvarligare incidenter som står utanför Soulwise Yogas kontroll. Bland annat (men inte begränsat till); brand, krig, militära insatser, pandemi eller myndigheters åtgärder till följd av sådant tillstånd, upplopp, strejk, lockout, naturkatastrofer, inklusive blixtnedslag och översvämningar, stora avbrott eller störningar i tekniska system eller IT-system som Soulwise Yoga inte hade kunnat undvika eller klara, utan orimliga omkostnader, eller som Soulwise Yoga inte hade kunnat förutse när Avtalet ingicks.

Rättigheter

Soulwise är ett i EU registrerat och skyddat varumärke. Soulwise Yoga och dess tjänst, inklusive allt material och innehåll som tillhandahålls av Soulwise Yoga (såsom till exempel logotyper, design, bilder, filmer, texter och innehåll), skyddas av svensk och internationell upphovsrätt, lagar gällande affärshemligheter samt andra lagar och konventioner för immateriella rättigheter. 

Kunden erhåller under Avtalet inga som helst rättigheter till Soulwise Yogas material eller annat underlag, samt information som kunden får tillgång till via Soulwise Yoga, utanför användningen av tjänsten. Kundens tillgång till, samt nyttjanderätt, till innehållet upphör även omedelbart i samband med att Avtalet upphör. 

Soulwise Yoga förbehåller sig en oinskränkt rätt att inom ramen för tjänsten använda alla kundens kommentarer, information, idéer, koncept, recensioner, tekniker eller annat material som finns i kommunikationer som kunden skickar eller på annat sätt kommunicerar till Soulwise Yoga eller i tjänsten, inklusive svar på undersökningar eller via publiceringar, inkluderat på Soulwise Yogas webbplats och andra kanaler såsom sociala medier. Detta gäller för all framtid och utan att kunden äger rätt till kompensation, bekräftelse eller betalning inkluderande (men inte begränsat till) att för Soulwise Yoga utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och skapa, modifiera eller förbättra tjänsten. 

Kunden samtycker även till att inte åberopa andra rättigheter eller feedback från Soulwise Yoga. Soulwise Yoga avsäger sig även från skyldighet att ta emot material eller idéer. Heller inte ansvara för likhet med innehåll eller program, i något mediaformat, med material eller idéer som skickats till Soulwise Yoga. Om kunden skickar material eller idéer utan föregående förfrågan gör kunden följaktligen det med full förståelse kring att kunden avsäger sig rätten att rikta anspråk mot Soulwise Yoga, även om ett material eller en idé kan komma att användas av Soulwise Yoga. 

Ändringar i köpvillkoren

Soulwise Yoga förbehåller sig rätten att ändra dessa köpvillkor med förvarning till kunden.

Kunden ansvarar för att regelbundet granska köpvillkoren för att hålla sig informerad om eventuella ändringar.

Gällande lag och tvistlösning

Dessa köpvillkor tolkas enligt svensk lag och inskränker inte kundens rättigheter enligt tvingande lagstiftning.

Eventuella tvister ska i första hand lösas genom förhandling. Vid utebliven överenskommelse hänskjuts tvisten till svensk allmän domstol. För användaren finns även möjlig­het att få eventuell tvist prövad av Allmänna reklamations­nämnden (ARN). Kunden kan även ha möjlighet att få rådgivning av konsumentvägledare.

Kontakt

Soulwise Yogas webbsida är: www.soulwise.yoga

Soulwise Yogas kundtjänst nås via Kontakta oss.